SANNIC RG59 +2C CU

1) Dây anten = Đồng. Tiết diện 1.0 mm.
2) 128 sợi chống nhiễu.
3) Có dầu chống ẩm.
4) Dây dẫn điện= đồng. 2×0.5
5) Cuộn 200 M và 500 M
6) Mầu trắng